Zoya Polshchykova
Semester Thesis Student

Zoya Polshchykova joined the Quantum Device Lab for the Spring Semester 2024 to carry out a semester project entitled "Generating Photon Cluster States with Superconducting Qubits" within the ETH Zurich Master programme (MSc ETH Physics).

zpolshchykov(at)student.ethz.ch